பிறவிக் குறைபாடுகள்

ஒரு குழந்தையின் கருப்பையக வாழ்வில் ஏற்படும் வடிவ அல்லது செயல் பிறழ்வுகள் (வளர்சிதைமாற்றக் கோளாறுகள்) பிறவிக் குறைபாடுகள் என வரையறுக்கப்படுகின்றன. இவற்றைப் பிறப்புக்கு முன், பிறப்பில் அல்லது வாழ்வின் பிற்காலத்தில் இனங்காணலாம். பிறவிப் பிறழ்வுகள் பிறவிக் குறைபாடுகள், பிறவிக்கோளாறுகள் அல்லது பிறவி குறையுருவாக்கம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது. பிறந்த குழந்தை நான்கு வாரத்துக்குள் இறப்பதற்குப் பிறவிப் பிறழ்வுகளே முக்கியக் காரணங்கள். தனிநபர், குடும்பங்கள், சமூகங்கள் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகளைத் தீவிரமாகப் பாதிக்கும் நீடித்த ஊனங்களும் இதனால் விளையும்.

50 சதவிகிதம் பிறவிக் குறைபாடுகளுக்கான சரியான காரணத்தை இனம்காண முடியாது. இருப்பினும் இக் குறை உருவாக்கத்துக்கான காரணத்தோடு இணைத்துக்காணக் கூடிய சில அறிந்த ஆபத்துக் காரணிகள் உள்ளன. ஒற்றை மரபணுக் குறைபாடு, மரபிழைக் கோளாறுகள், பலகாரணிகள் மரபுவழி கடத்தப்படல், சூழல் கரு ஊன

ஊக்கிகள் மற்றும் நுண்சத்துக் குறைபாடுகள் போன்றவைகளால் பிறவிக் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம்.

உலக சுகாதார நிறுவனப் புள்ளி விவரத்தின் படி 2010-ஆம் ஆண்டு, பிறந்து 28 நாட்களில் 270 000 இறப்புகள் உலக அளவில் நிகழ்ந்ததாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிறவிக் குறைபாடு பற்றிய மார்ச் ஆப் டைம் (MOD) உலக அறிக்கைப்படி கடுமையான குறைபாடுகளுடன் உலகம் முழுவதும் ஆண்டுக்கு 7.9 மில்லியன் (79 லட்சம்) பிறப்புகள் (மொத்தப் பிறப்பில் 6%) ஏற்படுகின்றன. இவற்றில் 94% நடுத்தர மற்றும் குறைந்த வருமான நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் மார்ச் ஆப் டைம் ஆகியவற்றின் கூட்ட இணை அறிக்கை பிறந்தகுழந்தை இறப்பில் 7%

பிறப்புக் குறைபாட்டால் என்றும் 3.3 மில்லியன் (33 லட்சம்) ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மரணம் நிகழுகின்றது என்றும் கூறுகிறது.

இந்தியாவில் நிலவும் பிறப்புக் குறைபாடு 6-7%. அதாவது, ஆண்டுக்கு 1.7 மில்லியன் பிறப்புக் குறைபாடு. பிறவி இதய நோய் (1000 உயிருள்ள பிறப்புகளில் 8-10), பிறவிச் செவிடு (1000 உயிருள்ள பிறப்புகளில் 5.6-10), நரம்புக்குழாய் குறைபாடு (1000 உயிருள்ள பிறப்புகளில் 4-11.4) ஆகியவை பொதுவான குறைபாடுகள் (மார்ச் ஆப் டைம் அறிக்கை, 2006).

சில பிறப்புக் குறைபாடுகள் பிறப்பின் போது மருத்துவ ரீதியாகத் தெளிவாகப் புலப்படும். சிலவற்றைப் பின்னர் வாழும்போதே கண்டறிய முடியும். முதுகெலும்புப் பிளவு போன்ற வடிவக் குறைபாடுகள் பிறப்பின் போதே தெளிவாகத் தெரியும். ஆனால் செயல்பாட்டுக் குறையான குருதியுறையாமை ஆகியவை சிசு அல்லது குழ்ந்தைப் பருவம் வரை தெளிவாகத் தெரிவதில்லை.

இந்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் பல்வேறு தேசிய சுகாதாரத் திட்டங்களின் மூலம் இப்பிரச்சினையை அணுகுகிறது. 2013-ல், தேசிய குழந்தை சுகாதாரப் பரிசோதனை மற்றும் ஆரம்ப சிகிச்சைச் சேவை, 0-18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் 30 சுகாதாரப் பிரச்சினைகளைப்  பல்வேறு அணுகுமுறைகள் மூலம் கையாண்டுள்ளது. செப்டம்பரில் அமைக்கப்பட்ட இந்திய பிறந்த குழந்தை செயல்திட்டம் (INAP), பிறப்புக் குறைபாடுகளுடன் பிறந்த குழந்தைகளில், குறைதடுப்பையும் குழந்தை பராமரிப்பையும் சார்ந்த அணுகுமுறைகளை தாய்சேய் சுகாதாரத்தை வலியுறுத்தி ஆரம்ப சுகாதாரச் சேவையுடன் ஒருங்கிணைத்தது. தவிர்க்கக் கூடிய பிறந்த குழந்தை இறப்பையும் இறந்து பிறப்பதையும் ஒழிக்கும் இலக்குடன் உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகளாவிய ஒவ்வொரு பிறந்தகுழந்தைக்குமான செயல் திட்டத்தின் இந்தியாவின் உறுதியான பதில்வினையாகவே இந்திய பிறந்த குழந்தை செயல்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

குறிப்புகள்:

www.who.int

www.ijpcbs.com

apps.searo.who.int

www.ncbi.nlm.nih.gov

nrhm.gov.in

சில பிறப்புக் குறைபாடுகள் பிறப்பின் போது மருத்துவ ரீதியாகத் தெளிவாகப் புலப்படும். சிலவற்றைப் பின்னர் வாழும்போதே கண்டறிய முடியும். முதுகெலும்புப் பிளவு போன்ற வடிவக் குறைபாடுகள் பிறப்பின் போதே தெளிவாகத் தெரியும். ஆனால் செயல்பாட்டுக் குறையான குருதியுறையாமை ஆகியவை சிசு அல்லது குழந்தைப் பருவம் வரை தெளிவாகத் தெரிவதில்லை.

 

பிறவிக் குறைபாடுகளுக்குக் குறிப்பான காரணங்கள் தெரிவதில்லை. இருப்பினும், அறியப்பட்ட காரணங்களை இரு பெரும் வகையாகப் பிரிக்கலாம்:

 • கருவுறுவதற்கு முன்னான காரணங்கள்: இவை மரபியல் அல்லது பகுதி மரபியல் சார்ந்தது. கருவுறுவதற்கு முன்னரே தோன்றுகின்றன. மரபிழைகள், மரபணு, மரபிழைப் பிறழ்வுகள், ஒற்றை மரபணுக் குறைபாடு மற்றும் பிறழ்வுக் கோளாறுகள் (சூழலுக்கும் மரபணுக்கும் இடையில் நிகழும் தொடர்புகளால் ஏற்படுவன) ஆகிய மரபுப் பொருட்களின் இயல்பற்ற தன்மையால் பிறப்புக் குறைபாடுகள் உருவாகின்றன.
 • கருவுற்ற பின்னான காரணங்கள்: ஆனால் இவை பிறப்புக்கு முன் ஏற்படுகின்றன. ஒரு கருப்பையகச் சூழல் காரணியால் பிறப்புக் குறைபாடு நிகழ்கிறது. கருவின் இயல்பான வளர்ச்சி மற்றும் உருவாக்கத்தில் குறுக்கிடும் கருவூனவூக்கிகள், கருவை உருக்குலைக்கும் இயந்திர விசைகள், உறுப்புகளின் இயல்பான வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் குருதிக்குழல் விபத்துக்கள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

ஆபத்துக் காரணிகள்:

சமூகப்பொருளியல் மற்றும் மக்கள் தொகை அமைவியல் காரணிகள்:

 • குறைந்த வருவாய்க் குடும்பங்கள் மற்றும் நாடுகளில் பிறப்புக் குறைபாடுகள் பெரிதும் காணப்படுகின்றன.
 • போதுமான அளவுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு கிடைக்காமை, பலவித தொற்றுக்கள் மற்றும் மதுவுக்கு (கரு மது நோய்த்தாக்கம் ஏற்படுகிறது) அதிகமாக ஆட்படுதல், குறைபாடான சுகாதார பராமரிப்பு முறை ஆகியவற்றால் குறைந்த மற்றும் நடுத்தர நாடுகளில் 94% கடுமையான பிறவிக் குறைபாடுகள் நிகழுகின்றன.
 • தாயாகும் வயது: தாயாகும் வயது அதிகமானால் மரபிழை இயல்பற்ற தன்மைகள் அதிகரிக்கின்றன (டவு நோய்த்தாக்கம் போன்றவை)

மரபியல் காரணிகள்:

இரத்த உறவு அரிய பிறவிப் பிறழ்ச்சிகளை அதிகரிக்கிறது. அத்தைமாமன் பிள்ளை மண உறவில் இது இரு மடங்கு ஆகிறது. இந்தியாவின் வட பகுதியில் இரத்த உறவு 1-4 % மாகவும், தெற்கில் 20-30 % மாகவும் (அத்தை பிள்ளைகள் மணம்) உள்ளன. இந்திய முஸ்லிம்களிடையே இரத்த உறவுமணம் 20-30 % ஆகும். ஒரு சில இன சமுதாயங்களில் (உ-ம். அஷ்கெனாசி யூதர்கள் அல்லது ஃபின்ஸ்) ஒப்பிடும்போது அதிக அளவில் அரிய மரபுப் பிறழ்ச்சிகள் காணப்படுகின்றன. இதனால் பிறவிக் குறைபாடுகள் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது.

தொற்றுக்கள்:

கர்ப்ப காலத்தில் கீழ்வருவன போன்ற சில தாய்வழித் தொற்றுக்கள் பிறவிக் குறைபாடு ஆபத்தைக் கூட்டுகின்றன:

 • ரூபெல்லா தொற்று: கர்ப்பிணிக்கு இத்தொற்று ஏற்பட்டால் குழந்தைகளுக்கு கருச்சிதைவு, செவிடு, அறிவுத் திறன்குறைவு, இதயக் குறைபாடுகள் மற்றும் குருட்டுத்தன்மை உண்டாகும்.
 • கர்ப்ப காலத்தில் நச்சுயிரிநோய்த் தொற்று ஏற்பட்டால் செவிட்டுத் தன்மை, பார்வைப் பிரச்சினைகள் மற்றும் அறிவுத்திறன் குறைபாடுகள் குழந்தைக்கு ஏற்படும்.
 • பால்வினைத் தொற்று: மேகநோய், விரிசெல்வைரஸ் ஆகியவை கடுமையான பிறப்புக் குறைபாடுகளை விளைவிக்கும்.
 • சிக்கா வைரஸ் தொற்று: கர்ப்பகாலத்தில் சிறுதலை போன்ற பிற அசாதாரணநிலைகளை உருவாக்கும்.

தாயின் சத்துணவு நிலையும் மருத்துவ நிலைமையும்:

 • அயோடின், ஃபோலிக் அமிலக் குறைபாடுகள், அதிக அளவில் உயிர்ச்சத்து A உட்கொள்ளுதல் போன்றவை கருவின் இயல்பான வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும். உதாரணமாக, ஃபோலிக் அமிலக் குறைபாட்டல் குழந்தை நரம்புக் குழாய்க் குறையுடன் பிறக்கும் ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது.
 • உடல்பருமன், நீரிழிவு சர்க்கரை நோய் வலிப்புக் கோளாறுகளால் சில பிறப்புக் குறைபாடு ஏற்படும் வாய்ப்புண்டு.

சூழல் காரணிகள்:

கர்ப்ப காலத்தில் சில மருந்துகள், உளத்தூண்டல் மருந்துகள், புகையிலை, கதிர்வீச்சு, பூச்சுக்கொல்லிகள் ஆகியவற்றின் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் கருவுக்கும் பிறக்கும் குழந்தைக்கும் பிறவிப் பிறழ்வுகள் உண்டாகும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. பாழிடங்களில், உருக்காலைகளில் அல்லது சுரங்கங்களில் அல்லது அவற்றின் அருகில் வேலை செய்வதும் ஆபத்து காரணிகளே.

கர்ப்ப காலத்தில் எடுக்கப்படும் சில மருந்துகள் பிறப்புக் கோளாறுகளை உருவாக்கும். இவை கருவூனவூக்கிகள் (வகை  ‘X’ மருந்துகள்) எனப்படும். இவை கருவுக்கு எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். மருந்து பாதிக்கும் கருவளர்ச்சிக் காலத்தைப் பொறுத்து கரு சேதம் தீர்மானிக்கப்படும்.

 • கருவுற்று 20 நாட்களுக்கு முன்: கரு கொல்லப்படலாம் அல்லது பாதிப்பு இல்லாமலேயே இருக்கலாம்.
 • கருவுற்று 20-56 நாட்களுக்கு இடையில்: கருவூன பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
 • 2-ஆம் 3-ஆம் மும்மாதங்களில்: கருவூன பாதிப்பு வாய்ப்பில்லை. ஆனால் இயல்பாக உருவாகியுள்ள கரு உறுப்புகள் திசுக்களின் வளர்ச்சியையும் செயல்பாட்டையும் மாற்றியமைக்கலாம்.

எளிதில் கிடைக்கும் மருந்துகள், சுகாதாரச் சேவைக் குறைபாடுகள், பரிந்துரைக்கப்படாத மருந்துகளை உட்கொள்ளுதல், தாமாகவே மருந்து உட்கொள்ளுதல் ஆகியவை பரவலான பிரச்சினைகள் ஆகும்.

குறிப்புகள்:

www.who.int/

www.acog.org

www.msdmanuals.com

www.marchofdimes.org

apps.searo.who.int

பிறவிக் குறைபாடுகளைக் கண்டறிய கருவுறுமுன், கர்ப்பகாலத்தில் மற்றும் பேற்றுக்குப் பின் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும்.

கருவுறுமுன் பரிசோதனை: குடும்பங்களுக்குள் மரபுரீதியான கோளாறுகள் பின்னிக் கிடக்க வாய்ப்பிருப்பதால் பிறவிக் குறைகளுடன் குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்புள்ளதா என்பதை இனங்காண வேண்டும்.

 • பதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளைப் பெறும் ஆபத்துள்ளவர்களை இனங்காண குடும்ப வரலாற்றைப் பயன்படுத்துதல்.
 • பரவலாகக் காணப்படும் மரபுரீதியான நோய்களைக் கண்டறிய (உ-ம். தலசீமியா, அறுவாள்செல் கோளாறுகள்) மரபுக்கடத்தல்  சோதனை.

கர்ப்பகால சோதனை: 35 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுள்ள பெண்களுக்கு மரபியல் ஆலோசனை வழங்குதல். முதல் மற்றும் இரண்டாம் மும்மாதத்தில் வழக்கமான கேளாவொலி சோதனைகளுடன் பரிசோதனைக்குப் பிற சோதனைகளையும் செய்ய வேண்டும்.

தாயின் இயல்பு/ஆபத்துக் காரணிகளுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான பரிசோதனை முறைகளைக் கையாள வேண்டும்.

முதல் மும்மாதப் பரிசோதனை: 11 மற்றும் 13-ஆம் வார கர்ப்பத்தில் இணைந்து நடத்தப்படும் இரு சோதனைகள்.

 • நுக்கால் ஒளிக்கசிவு சோதனை: கேளாவொலியைப் பயன்படுத்தி (கருவின்) கழுத்துப் பின்பகுதியின் தடிமன் அளக்கப்படும். தடுமன் அதிகரிப்பு டவுண் நோய்த்தாக்கத்தின் அறிகுறி.
 • முதல் மும்மாத இரத்தப் பரிசோதனை: பீட்டா மனித குருதிநாளப்படல பால் இயக்குநீர் (beta-hCG) அதிகரிப்பும் கருவுறுதல் தொடர்புடைய ஊனீர் புரத A (PAPP-A) குறைவும் சில பிறப்புக் குறைபாடுடன் தொடர்பு கொண்டது.

முதல் மும்மாதத்தில் நுக்கால் ஒளிக்கசிவு சோதனையையும் தாய்க் குருதி சோதனையையும் ஒன்றாகச் செய்யும்போது டவுண் நோய்த்தாக்கம் (மரபிழை மிகைப்பு 21) மற்றும் மரபிழைமிகைப்பு 18 போன்ற பிறவிக் குறை கருவில் உள்ளதா என்று கண்டறியும் வாய்ப்பு உள்ளது.

இரண்டாம் மும்மாதப் பரிசோதனை: கருவுற்று 15 மற்றும் 20 வாரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

 • முத்திரை சோதனை/நாற்படி பரிசோதனை: முத்திரை சோதனை தாய்க் குருதி பரிசோதனை. இதில் மூன்று கிறிப்பிட்ட பொருட்கள் அடங்கியுள்ளன. ஆல்பா-கருப்புரதச் சோதனை (AFP), குருதிநாளப்படலப் பால் இயக்குநீர் (HCG), மற்றும் எஸ்ட்டிரியால் மதிப்பீடு. இன்கிபின் A இயக்குநீர் சோதனையையும் சேர்த்துக் கொண்டால் அது நாற்படி சோதனை எனப்படும்.
 • ஒழுங்கின்மை அறியும் கேளாவொலி: கருவளர்ச்சியின் பல நிலைகளும் பிறப்புக் குறைபாடுகளும் ஆராயப்படுகின்றன.

இந்த ஒருங்கிணைந்த சோதனை டவுண் நோய்த்தாக்கத்தைப் பெரும்பாலும் கண்டறிகிறது. முதல் மும்மாத பரிசோதனை இயல்புக்கு மாறாக இருந்தால் மரபியல் ஆலோசனைப் பரிந்துரைக்கப்படும். துல்லியமான கண்டறிதலுக்கு கூடுதல் சோதனைகளான பனிக்குடத்துளைப்பு, நச்சுக்கொடித்திசு மாதிரி, செல்லற்ற கரு டி.என்.ஏ அல்லது பிற கேளா ஒலி சோதனைகள் தேவைப்படும்.

பனிக்குடத் துளைப்பு: கருவுற்ற காலத்தில் கரு பனிக்குட நீரால் சூழப்பட்டிருக்கும். இதைச் சோதிப்பதன் மூலம் மரபியல் குறைபாடுகளைக் கண்டறியலாம். இது பொதுவாக அனைத்துக் கர்ப்பிணிகளுக்கும் பரிந்துரைக்கப் படுவதில்லை. டவுண் நோய்த்தாக்கம், தசைத் திசு இறப்பு, அரிவாள் செல் இரத்தச்சோகை, தலசீமியா மற்றும் நார்க்கட்டி போன்ற பிறவிக் கோளாறுகளுக்கான அதிக ஆபத்துள்ள பேறுகளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படும்.

நச்சுக்கொடி திசு மாதிரி: நச்சுக்கொடி திசுவில் இருந்து எடுக்கப்படும் செல்கள் டவுண் நோய்த்தாக்கம் போன்ற கோளாறுகள் உள்ளனவா என்று பரிசோதிக்கப்படுகின்றன. அனைவருக்கும் இச்சோதனை செய்யப்படுவதில்லை. வழக்கமான பிறப்புக்கு முந்திய சோதனைகளும் கேளாவொலி சோதனைகளும் அசாதாரண நிலையைக் காட்டினால் மட்டுமே இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

செல்லற்ற கரு டி.என்.: இது அறுவையற்ற பிறப்புக்கு முந்திய பரிசோதனை. கர்ப்பிணியின் ஊனிரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட செல்லற்ற டி.என்.ஏ. வில் நலமற்ற உருயிருப்பு காணும் சோதனை நடத்தப்படுகிறது. இது, 35 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுள்ளப் பெண்கள், கேளாவொலி சோதனையில் நலமற்ற உருவிருப்பு இருக்கும் ஆபத்துடையவர்களாக அறியப்பட்டவர், மரபிழை மிகைப்பால் பாதிக்கப்பட்ட சந்ததி உள்ள பெண்கள், முதல் அல்லது இரண்டாம் மும்மாத சோதனைகளில் நேர்மறை முடிவு பெற்றவர்கள் ஆகியோருக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.

கொடித்துளைப்பு: இது தோல்வழி நச்சுக்கொடி இரத்த மாதிரிசோதனை எனப்படும். 17 வார கர்ப்பத்தில் நச்சுக்கொடியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரத்தத்தில் கருவின் அசாதாரண நிலை கண்டறியப்படும். இது ஒரு துளைத்தல் சோதனை. இது மரபிழைக் கோளாறுகளையும் சில இரத்தக் குறைபாடுகளையும் காண உதவுகிறது.

மரபியல் சேவை: இந்தியாவில், தேசிய வலைத்தளத்தில்* காட்டியுள்ளபடி 77 மரபியல் ஆலோசனை மையங்களும், 78 ஆய்வகங்களும், 37 பெற்றோர் கண்டறிதல் மையங்களும் உள்ளன.

குறிப்புகள்:

www.nichd.nih.gov/

www.webmd.com

www.health.wa.gov.au

www.nhs.uk

www.nhs.uk/

www.ijpcbs.com/

www.acog.org/

 * geneticsindia.org/

மேலாண்மையில் அடங்குவன:

சிசுப் பரிசோதனையில் அனைத்துப் பிறந்த குழந்தைகளும் உடலியலாகப் பரிசோதிக்கப் படுவர். பிறவி தைராயிடு மிகைப்பு, பீனைல்கீட்டோனூரியா, அரிவாள்செல் நோய் மற்றும் குளுகோஸ்-6-பாஸ்பேட் டிஹைடிரோஜெனேஸ் குறைபாடு ஆகிய செயல் கோளாறுகளுக்கு ஆரம்ப சுகாதாரப் பராமரிப்பாளர்களால் பரிசோதனை செய்யப்படுவர். குறைபாடுள்ள சிசுக்கள் தகுந்த மருத்துவ/அறுவைப்  பிரிவுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவர்.

தலசீமியா, அரிவாள்செல் கோளாறு, பிறவித் தையிராயிடு மிகைப்பு போன்ற செயல் குறைபாடு உடைய பிறவிக் கோளாறுகளுக்கு பலனளிக்கும் உயிர்காக்கும் மருத்துவ சிகிச்சைகள் உள்ளன.

சிறிய பிறவி இதயக் கோளாறுகள், பிளந்த உதடும் அண்ணமும், வளைபாதம், பிறவிப் புரை, இரைப்பைக்குடல் மற்றும் சிறுநீரினப்பெருக்கப் பிறழ்வுகள் போன்ற பல பிறவி வடிவக் கோளாறுகள் (50 %) ஆரம்பக் கட்டத்தில் சிசு அறுவை மூலம் சரிசெய்யப்படலாம். வளைபாதம் போன்ற நிலைகளுக்கு எளிய, மலிவான, அறுவை அற்ற சிகிச்சைகள் உள்ளன.

பிறப்பிற்குப் பின் வெளிப்படும் பிறவிக் கோளாறுகளுக்குத் தகுந்த சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. ஆரம்பக் கட்ட நோயறிதலும் மறுவாழ்வளிக்கும் சேவையோடு கூடிய சிகிச்சையும் வேண்டும்.

இந்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம், பிறந்த குழந்தை செயல் திட்டம் 2014-ன் கீழ் (INAP), ஆரம்பக் கட்ட நோய்கண்டறிதல் மற்றும் பிறவிகுறைபாட்டு மேலாண்மையையும் அடிப்படையான தாய்சேய் நலத்தையும் வழங்கியுள்ளது.

குறிப்புகள்

www.who.int/

*nrhm.gov.in

apps.who.int

பிறவிக் குறைபாட்டைத் தடுப்பதில் ஆரம்பத் தடுப்பே முக்கிய அம்சம் ஆகும். இயல்பாக உருவாகி கரு வளர்ச்சி நிலையில் சிதையாமல் பிறவிக் குறைபாடுகள் இல்லாமல் குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டும் என்பதே அதன் நோக்கம். குடும்ப நலச் சேவைகள் அடங்கிய அடிப்படையான இனப்பெருக்க நல அணுகுமுறைகள், ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை, பாதுகாப்பான உணவு மற்றும் சூழல் ஆகியவற்றை ஊக்குவித்தல்; நோய்களைக் கண்டறிந்து, சிகிச்சை அளித்துத் தடுத்து, தாய்வழி நோய்த்தொற்றைத் தடுத்தல்; கணையநீர் சார் நீரிழிவு மற்றும் வலிப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல்; தடுப்பு மருந்துகள்; கர்ப்ப காலத்திலும், கருவுறுவதற்கு முன்னும் சில மருந்துகளைத் தவிர்த்தல் போன்றவற்றின் மூலம் இதை சாத்தியமாக்கலாம்.

அடிப்படையான இனப்பெருக்க நல சுகாதார அணுகுமுறைகளில் அடங்குவன:

 • குடும்ப நலச் சேவைகள்: இணையர்கள் கர்ப்பங்களுக்கு இடையில் இடைவெளிகளைப் பேணவும், குடும்ப அளவைத் திட்டமிடவும், அதற்கான காலவரையறையை உருவாக்கவும் விரும்பாத கர்ப்பத்தைக் குறைக்கவும் உதவிசெய்தல்.
 • கருவுறுவதற்கு முன்னான ஆரோக்கியத்தைப் பெண்கள் பேணுதல்: இனப்பெருக்க ஆண்டுகளில் போதுமான அளவுக்கு ஊட்டச்சத்துக்களையும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்களையும் (உயிர்ச்சத்துக்கள், இரும்பு, அயோடின், ஃபோலிக் அமிலம் போன்ற தாதுக்கள்) சேர்த்து உணவை மேம்படுத்த வேண்டும். ஃபோலிக் அமிலம் நரம்புக் குழாய் குறைபாடுகளைத் தடுக்கிறது. கருவுற்ற 28-ஆம் நாள் நரம்புக் குழாய் மூடிவிடுகிறது. அந்தச் சமயம், தான் கருவுற்றிருப்பதே பெண்களுக்குத் தெரியாமல் இருக்கும். பெரும்பாலான கர்ப்பம் திட்டம் இட்டதாக இருப்பதும் இல்லை. ஆகவே, கர்ப்பமாகக் கூடிய பெண்கள் யாவரும் ஃபோலிக் அமிலத்தை உட்கொண்டு வர வேண்டும். இது வாய்வழியாகக் கூடுதல் சத்தாகாவோ அல்லது கோதுமை, சிறுதானிய மாவுகளாகவோ தினமும் உட்கொள்ளப்படலாம்.
 • வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்துதல்: தீங்குதரும் பொருட்களைக் கட்டுப்பாட்டுடன் உட்கொள்ளுதல் அல்லது நிறுத்துதல் (மது, புகை, மறைமுகப்புகை போன்றவை).
 • முன்கர்ப்ப மருத்துவப் பிரச்சினைகளை/நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்: கணையநீர் சார்ந்த சர்க்கரை நோய், வலிப்பு மற்றும் பால்வினை நோய்களைத் தகுந்த மருந்துகள் அல்லது ஆலோசனைகள் மூலம் கர்ப்பகாலம் முழுதும் கட்டுக்குள் வைத்தல்.
 • ரூபெல்லா தடுப்பூசி: அனைத்து பள்ளிச் சிறுமிகளுக்கும் இளம்பெண்களுக்கும் ரூபெல்லா தடுப்பூசி இடுவதை மேம்படுத்த வேண்டும். தடுப்பூசி இடப்படாதப் பெண்களுக்கும் (கர்ப்பமுறுவதற்கு ஒரு மாதம் முன்) குழந்தைப் பருவத்தில் ரூபெல்லா உண்டாகதவர்களுக்கும் தடுப்பூசி அளிக்க வேண்டும் (4 வார இடைவெளி விட்டு இரு வேளை).
 • ஆபத்து விளைவிக்கும் சுற்றுச்சூழல் பொருட்கள்: கர்ப்பத்துக்கு முன்னும் கர்ப்ப காலத்திலும் வீட்டிலும் பணியிலும் ஆபத்து தரும் சுற்றுச்சூழல் பொருட்களைத் (உ-ம். கனரக உலோகம், பூச்சிக்கொல்லிகள்)  தவிர்த்தல்.
 • கர்ப்ப காலத்தில் தீங்குதரும் மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ ரீதியான கதிர்வீச்சுகளைத் தவிர்த்தல். பிம்ப ஆய்வுகள் பாதுகாப்பாக, தேவைப்பட்டால் மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும். மருத்துவரின் ஆலோசனை இன்றி கர்ப்ப காலத்தில் எந்த ஒரு மருந்தையும் உட்கொள்ளக் கூடாது என்பது ஒரு விதியாகவே கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும்.
 • கொசுக்கடியையும் பால்வினை மூலம் சிக்கா வைரஸ் பரவுவதையும் தடுக்க சிக்கா வைரஸ் உள்ள இடத்தில் வாழும் அல்லது செல்ல இருக்கும் தம்பதியரும் கர்ப்பமாக விழையும் அல்லது கர்ப்பமாக இருக்கும் பெண்களும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்*.
 • மரபு நோய்கள்:  மரபு ரீதியாகக் குடும்பத்தில் கடத்தப்படும் நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய வேண்டும். மரபுவழி நோய் பரிசோதனை மற்றும் ஆலோசனை மூலம் ஆபத்து இருந்தால் குடும்பத்தை அளவாகக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 • சுகாதாரப் பணியாளர்களின் கல்விநிலையை மேம்படுத்தி வலிமைப்படுத்துதல். தாய்சேய் நலத் துறையில் பணியாற்றுவர்களின் திறன் மேம்படுத்தி பிறவிக் குறைபாடுகளைத் தடுக்கலாம்.

இரண்டாம் கட்டத் தடுப்பில் பிறவிக் குறைபாட்டுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதே இலக்காகும். மருத்துவ மரபியல் பரிசோதனை மற்றும் பிறப்புக்கு முன்னான கண்டறிதல் மூலம் பிறவிக் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டு தம்பதியருக்கு மரபியல் ஆலோசனையும் மருத்துவ வழிமுறைகளும் அறிவுறுத்தப்படுகின்றன.

மூன்றாம் கட்டத் தடுப்பு: பிறவிக் குறைபாட்டுடன் குழந்தை பிறந்து விட்டால் ஆரம்பத்தில் கண்டறிந்து பிரச்சினையைக் கையாளுவதே இதன் நோக்கம்.

 

குறிப்புகள்:

www.who.int

www.who.int

apps.who.int

www.marchofdimes.org

www.who.int/

www.nhp.gov.in

 • PUBLISHED DATE : Jul 04, 2016
 • PUBLISHED BY : Zahid
 • CREATED / VALIDATED BY : R. Davidson
 • LAST UPDATED ON : Jul 04, 2016

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.